Top

Achteraf betalen met Billink

Voorwaarden achteraf betalen via Billink:

Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren.
Als u gebruik maakt deze betaaloptie verklaard u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. Billink
B.V. wordt hierna aangeduid als 'Billink'

Artikel 1. Voorwaarden gebruik billink
1. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3. U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5. U bent 18 jaar of ouder
6. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de
betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat
Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie
1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2. U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidtoets ofwel
onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te
weigeren.
5. Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst
kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een
reguliere overboeking via uw bank
2. Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder
inbegrepen:
- Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
- Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven
zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De
datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de
factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang
Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende
adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met
eventuele rente en kosten.
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7 Betalingsverzuim
1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent
u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u
aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met
aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd
worden met aanmaningskosten.
3. Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Billink is gerechtigd, al dan niet door een derde, incassokosten in rekening te brengen. Alsmede andere
respectievelijke redelijke kosten die als vermogenschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in
aanmerking komen.

Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens
1. Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt
behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van
fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een
verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico‟s te
beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand
van Billink Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname
van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen
hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste
bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand
geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico‟s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve
van kredietwaardigheidtoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal
Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over
voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken.
Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De
gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te
rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar
rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving
2. Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding
nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor
de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd
aanwijst.